กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เวลา รายการ  ชั้น  ห้อง
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน    
09.00 – 09.15 น. นำเสนอประวัติความเป็นมาเครือข่ายการจัดการความรู้ พร้อมแนะนำคณะกรรมการฯ (วีดีทัศน์)    
09.15 – 09.45 น. พิธีเปิด    
09.45 – 10.15 น. การแสดงต้อนรับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 12.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”    
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 14.30 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน"
   
14.30 – 14.45 น พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
14.45 – 16.00 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร (ต่อ)
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (ต่อ)
   
16.00 – 17.00 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และร่วมให้คะแนน    
17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น “กาดหมั้วคัวฮอม”
Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จาก มทร.ล้านนา
   

 

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
 09.00 – 10.15 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้
ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่มีประสบการณ์
   
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 17.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”
จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

***สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” นอกสถานที่
และรับประทานอาหารเวลา 12.00 – 13.00 น. ตามความเหมาะสมแต่ละ CoP***

จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย

  • CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
  • CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์
  • CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  • CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
  • CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
  • CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
  • CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนำ PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
   

 

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
 09.00 – 10.15 น. สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
“ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ
   
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 12.00 น. มอบรางวัลการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร
พิธีปิดและการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป