วิดีทัศน์ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

วิดีทัศน์ สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ

 

สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แน­วปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย

 1. CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรีย­นรู้ ในศตวรรษที่ 21
  นำเสนอโดย. อ.ชุดาภัค เดชพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 2. CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ปร­ะโยชน์
  นำเสนอโดย. ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 3. CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างช­ุมชนเข้มแข็ง
  นำเสนอโดย. น.ส.น้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 4. CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
  นำเสนอโดย. ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 5. CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
  นำเสนอโดย. น.ส.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 6. CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสู­ตร
  นำเสนอโดย. ผศ.ธยา ภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 7. CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนำ PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
  นำเสนอโดย. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความร­­ู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วิดีทัศน์ การมอบรางวัล พิธีมอบของที่ระลึก พิธีปิด

 

 • มอบรางวัลการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
 • มอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร
 • พิธีปิดและการส่งมอบ

 

ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นกล่าวรายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อท่านประธานในพิธีปิด

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้มอบรางวัลการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนกล่าวปิดงานและส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้ง­ต่อไป