วิดีทัศน์ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงาน และ การบรรยายทางวิชาการ (ภาคเช้า)

  • การแสดงต้อนรับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นำเสนอประวัติความเป็นมาเครือข่ายการจัดการความรู้
  • กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • กล่าวเปิดงาน โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิดีทัศน์ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารย์และบุคลากร ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21

 

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในหัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”
ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

วิดีทัศน์ Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21

 

Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 โดยมีผู้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนแนวความคิด ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้ได้ชุมชนนักปฏิบัติ ไปสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จากสถาบันต่างๆที่มีประสบการณ์ ได้แก่

  1. ดร.เผชิญวาส  ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนใบบุญ ลำพูน
  2. ดร.นิภาวรรณ  มันทะเล  ที่ปรึกษาผู้บริหารชาวเยอรมัน CLDS Chiangmai Business Service
  3. ดร.ภคินี  อริยะ อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต อาจารย์วิทยาลัยและเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่