วิดีทัศน์

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตลอดจนลำดับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 9) ในปี 2559