ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือก [ข้อมูล ณ วันที่  15 มกราคม 2559]

 

ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"

           

-------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความดีเด่นที่ได้รับรางวัลของอาจารย์และบุคลากร       
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"           
       

-------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์/บรรยาย            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน"           
   -------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือก   ให้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"   


 

แนวความคิดการเขียนบทความ << คลิกที่นี่ >>