เอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" ( Community of practice for knowledge management in the 21st century) ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่.

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
เชียงใหม่:   :  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559.
จำนวน 112 หน้า.

 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21: บทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21: บทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 = Community of practice for knowledge management in the 21st century


จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่:   :  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559
จำนวน 791 หน้า

ISBN 978-974-625-730-5

 

เอกสารประกอบการเสวนาการจัดการความรู้จากภาครัฐและเอกชน

เอกสารประกอบการเสวนาการจัดการความรู้เรื่อง "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรษที่ 21"
โดย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจำนง บุญมา ผู้จัดการสานักบริหารการใช้ระบบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเวลา 09.00 - 10.15 น.

 

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" Cop 1-7

เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง"ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21"
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลล้านนา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเวลา 10.15 - 12.00 น.

Subcategories