ส่งผลงาน

ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือก [ข้อมูล ณ วันที่  15 มกราคม 2559]

 

ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"

           

-------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความดีเด่นที่ได้รับรางวัลของอาจารย์และบุคลากร       
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"           
       

-------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์/บรรยาย            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน"           
   


-------------------------------


ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์            
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร "ชุมชนนักปฎิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑"   

 


 

 

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”

 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”

 

เปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558

 ประกาศผล 15 มกราคม 2559