กำหนดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
 09.00 – 10.15 น. สรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
“ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ
   
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 12.00 น. มอบรางวัลการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร
พิธีปิดและการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป