กำหนดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา รายการ ชั้น ห้อง
 09.00 – 10.15 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้
ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่มีประสบการณ์
   
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 17.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”
จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

***สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” นอกสถานที่
และรับประทานอาหารเวลา 12.00 – 13.00 น. ตามความเหมาะสมแต่ละ CoP***

จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย

  • CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
  • CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์
  • CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  • CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC
  • CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
  • CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
  • CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนำ PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา