กำหนดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา รายการ  ชั้น  ห้อง
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน    
09.00 – 09.15 น. นำเสนอประวัติความเป็นมาเครือข่ายการจัดการความรู้ พร้อมแนะนำคณะกรรมการฯ (วีดีทัศน์)    
09.15 – 09.45 น. พิธีเปิด    
09.45 – 10.15 น. การแสดงต้อนรับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
10.30 – 12.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”    
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 14.30 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร
“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน"
   
14.30 – 14.45 น พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
14.45 – 16.00 น. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร (ต่อ)
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (ต่อ)
   
16.00 – 17.00 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และร่วมให้คะแนน    
17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น “กาดหมั้วคัวฮอม”
Dinner Talk “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จาก มทร.ล้านนา